Dit is een voor­beel­pa­gi­na. Het ver­schilt met een blog­be­richt omdat het altijd op dezelf­de plaats staat en in de site­na­vi­ga­tie voor­komt (in de mees­te the­ma’s). De mees­te gebrui­kers begin­nen met een Over mij pagi­na als intro­duc­tie aan poten­ti­ë­le bezoe­kers. Moge­lijk zal dit iets bevat­ten als:

Hal­lo! Over­dag ben ik werk­zaam als post­be­zor­ger en in de avond­uren werk ik als aspi­rant acteur. Dit is mijn blog waar­in ik over ver­schil­len­de onder­wer­pen zal ingaan. Ik woon in Hil­ver­sum, heb een gewel­di­ge hond genaamd Jack en ik hou van piña cola­d­as. (En het over­val­len wor­den door regenval.)

…of zoiets als dit:

XYZ Din­ge­tjes BV start­te in 1971 en heeft sinds­dien tal­lo­ze din­ge­tjes van hoge kwa­li­teit aan het publiek gele­verd. XYZ is in Bols­ward geves­tigd, biedt werk aan 2.000 men­sen en doet aller­lei gewel­di­ge din­gen voor de Frie­se gemeenschap.

Als nieu­we Word­Press gebrui­ken is het moge­lijk om via het dash­board deze voor­beeld­pa­gi­na te ver­wij­de­ren en nieu­we pagina’s te maken voor je site. Veel plezier!