UPDATE 2023: door uitbreiding van ons pand kunnen wij in het seizoen 2023/2024 geen winterstalling aannemen.

Onbezorgde winterstalling

Hab­be­ke Shi­py­ard viert in 2016 haar 50 jari­ge jubi­le­um, tij­dens dit jaar zijn wij ver­huisd naar de Schelp­hoek in Hoorn waar een nieu­we werf is gebouwd op een ter­rein van 4000 m². Naast het nieuw bou­wen en onder­hou­den van sche­pen breidt Hab­be­ke Shi­py­ard haar dien­sten uit met stal­ling en onder­houd aan par­ti­cu­lie­re sche­pen.  Door­dat wij al jaren het groot onder­houd aan KNRM sche­pen uit­voe­ren is uw schip bij ons in goe­de han­den. Hab­be­ke Shi­py­ard kan u een full-ser­vi­ce pak­ket aan­bie­den waar­bij alle zor­gen uit han­den wor­den geno­men. Wij halen uw boot op, voe­ren afge­spro­ken onder­houd uit en wan­neer u het uit­komt bezor­gen wij uw boot weer op uw eigen ligplaats.

 

Stallen bij Habbeke:

 • Mak­ke­lijk te berei­ken per auto en boot.
 • Eigen haven met 65m kade.
 • Par­ke­ren op eigen terrein
 • Afge­slo­ten ter­rein met cameratoezicht

 

Onderhoud / Refit bij Habbeke:

 • Hoog gekwa­li­fi­ceerd personeel
 • ISO9001 &14001 gecertificeerd
 • Gespe­ci­a­li­seerd in aluminium
 • Bouwt en onder­houdt KNRM schepen

 

Knippen en scheren bij Habbeke:

 • Hel­lin­gen en hij­sen tot 15t zon­der afspraak
 • Trans­port met hydrau­li­sche Rood­berg bootwagen
 • Gecer­ti­fi­ceer­de afspuit­plaats con­form SIKB AS 6700

 

Mail ons hier voor een scher­pe offer­te en aanmeldformulier.

winterstalling-03 winterstalling-01