Hab­beké Shipyard

Hab­beké Shi­py­ard, esta­blis­hed in 1966, has more than fif­ty-five years expe­rien­ce of qua­li­ty ship­buil­ding. The wharf builds exclu­si­ve­ly in alu­mi­ni­um, and enjoys an excel­lent reputa­ti­on for inno­va­ti­on, qua­li­ty and ser­vi­ce. The­se charac­te­ris­tics were recog­ni­sed and honou­red when Hab­beké was awar­ded the Dut­ch Alu­mi­ni­um Pri­ze in 1994.

One of the key fac­tors in the yard’s suc­cess is its com­mit­ment to wor­king with the client and the desig­ner. This has resul­ted in many long-term rela­ti­ons­hips with indi­vi­du­al and insti­tu­ti­o­nal cus­to­mers. Some indi­vi­du­als have orde­red three ves­sels from the yard but the lon­gest asso­ci­a­ti­on is with KNRM (The Roy­al Dut­ch Life­boat Association).

Hab­beké has built some 18 Valen­tijn RIB life boats for the KNRM; and is now acti­ve­ly expan­ding the ran­ge in coo­p­e­ra­ti­on seve­r­al archi­tects inclu­ding De Vries Lentsch and DSMG. A series of “Valen­tijn-like” ves­sels have been built such as FRC903 and the Crewtender.

Read more…

Vacatures

Voor de ver­ster­king van ons team, van 15 per­so­nen, zijn wij op zoek naar geschik­te kan­di­da­ten voor de onder­staan­de vacatures:

Service en installatie monteur

Als mon­teur ben je mul­ti­func­ti­o­neel. Van de afbouw van een schip tot het ver­le­nen van ser­vi­ce en onder­houd­werk­zaam­he­den, jij draait er je hand niet voor om.

All­round ser­vi­ce en instal­la­tie monteur

Allround scheepsbouwer

Als scheeps­bou­wer werk je in een team om een alu­mi­ni­um cas­co te bou­wen. Het aan de hand van tech­ni­sche werk­te­ke­nin­gen, zelf­stan­dig samen­stel­len en/of aan­bou­wen van com­plexe scheepsdelen.

All­round scheepsbouwer

Allround watersport monteur

Als water­sport mon­teur richt je je voor­al op het onder­houd en ser­vi­ce van com­mer­ci­ë­le en pri­ve boten.

All­round water­sport monteur

Our specialists

High­ly trai­ned wor­kers, all of whom have years of edu­ca­ti­on and expe­rien­ce in the Dut­ch Metal Indu­stry, staff the com­pa­ny; in fact most of the staff have been with the com­pa­ny for 40 or more years. At the same time, eve­ry­o­ne at Hab­beké has a direct affi­ni­ty with boats, lar­ge and small, and this com­bi­na­ti­on pro­du­ces one of the best teams of its size in Euro­pe – buil­ding ves­sels of varied sha­pes and sizes.

Read more

Winterstalling

Hab­be­ke Shi­py­ard viert in 2016 haar 50 jari­ge jubi­le­um, tij­dens dit jaar zijn wij ver­huisd naar de Schelp­hoek in Hoorn waar een nieu­we werf is gebouwd op een ter­rein van 4000 m². Naast het nieuw bou­wen en onder­hou­den van sche­pen breidt Hab­be­ke Shi­py­ard haar dien­sten uit met stal­ling en onder­houd aan par­ti­cu­lie­re sche­pen. Door­dat wij al jaren het groot onder­houd aan KNRM sche­pen uit­voe­ren is uw schip bij ons in goe­de han­den. Hab­be­ke Shi­py­ard kan u een full-ser­vi­ce pak­ket aan­bie­den waar­bij alle zor­gen uit han­den wor­den geno­men. Wij halen uw boot op, voe­ren afge­spro­ken onder­houd uit en wan­neer u het uit­komt bezor­gen wij uw boot weer op uw eigen ligplaats.

Read more